Regensburger Katalog plus Regensburger Katalog plus UB Regensburg Startseite
solr
SolrQueryCompletionProxy
QueryCompletionProxy
Zurück zur Trefferliste

A románok száma és aránya Magyarország mai területén 1910-ben

Regensburger Katalog (1/1)

Speichern in:
 

A románok száma és aránya Magyarország mai területén 1910-ben

Ort: [Budapest]
Verlag: Szám-Térkép
Erscheinungsjahr: [2018]
Umfang: 2 Karten
Schlagwort: Ungarn ; Rumänen ; Geschichte 1910 ; Verbreitungskarte
E-Book
http://geoportost.ios-regensburg.de/map/BV044943385
 
 • Exemplare
  /TouchPoint/statistic.do
  statisticcontext=fullhit&action=holding_tab
 • Services
  /TouchPoint/statistic.do
  statisticcontext=fullhit&action=availability_tab
 • mehr zum Titel
  /TouchPoint/statistic.do
  statisticcontext=fullhit&action=availability_tab
Autor/Mitarb.: Bottlik, Zsolt [1966-] [Kartograf] Fragezeichen
Titel: A románok száma és aránya Magyarország mai területén 1910-ben
Ort: [Budapest]
Verlag: Szám-Térkép
Erscheinungsjahr: [2018]
Umfang: 2 Karten
Umfang: Diagramme
Sprache: Ungarisch
Bemerkung: Maßstab in graphischer Form (km)
Register: Maßstab in graphischer Form (km)
Schlagwort: Ungarn ; Rumänen ; Geschichte 1910 ; Verbreitungskarte
Buchtyp: Karte
Erläuterung zu Volltext : kostenfrei
Volltext : http://geoportost.ios-regensburg.de/map/BV044943385
Permalink: https://www.regensburger-katalog.de/s/ubr/de/2/1035/BV044943385